วินัยข้าราชการพลเรือน และระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
ภาษีมรดก
ทฤษฎีการออมการลงทุน
การนำทรัพย์สินเป็นหลักประกันตามระบบกฏหมายใหม่
ประมาณการรายได้รัฐบาล
แนวทางการกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
การปฎิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
การแข็งค่าเงินบาทและการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย
สภาวะความผันผวนเศรษฐกิจการเงินโลกในปัจจุบันและความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทย
วิกฤติ Subprime ในสหรัฐอเมริกา
แบบทดสอบ เศรษฐศาสตร์
การใช้งานระบบบริหารงานบุคคล
 
Username
Password
  ค้นหา
ธรรมาภิบาลขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุน
ความเสี่ยงของการเงินโลก : ปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะ
อิสระในการดำเนินนโยบายของแบงก์ชาติ
10 บทเรียนจากการล่มสลายของระบบการเงินสหรัฐ
สิ่งพิมพ์ > บทความวิชาการ
6 มาตรการ 6 เดือน จะช่วยลดเงินเฟ้อและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้เพียงใด
สนธิสัญญาลิสบอน
Repercussions and Reverberations of global financial crisis
ถึงเวลาหรือยังที่จะกำกับดูแล Investment Bank?
อิสระในการดำเนินนโยบายของแบงก์ชาติ (ตอน 3)
Saving the world’s financial institutions
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ แนวโน้ม และนัยต่อประเทศไทย (1)
AMID GLOBAL GLOOM WHERE WILL GROWTH COME FROM
A repeat of Asian financial crisis
ถึงเวลาประเทศไทยจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือยัง
การจัดเก็บภาษีสุรา: ประสบการณ์จากต่างประเทศ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตเชื้อเพลิงทางเลือกในภาคขนส่ง : ข้อคิดจากต่างประเทศ
โครงการวิจัย เรื่องแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงการคลัง
Fed up with the Fed? It’s doing its best
เศรษฐกิจสหรัฐกำลังโคม่า แต่ว่าดอลล่าร์กลับแข็งโป๊ก
ประวัติและนโยบายเศรษฐกิจของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
สรุปนโยบายเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ปี 2552
Investment will never be the same
หยุดล้อมคอกเสียที
 

เศรษฐกิจไทยในปี 2553

กระทรวงการคลังเปิดเผยว่า “เศรษฐกิจไทยในปี 2553 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเป็นร้อยละ4.5 ต่อปี มากกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิมที่ร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการฟื้นตัวที่เร็วกว่าที่คาดของเศรษฐกิจโลก และการใช้จ่ายภาคเอกชนภายในประเทศ”

ที่มา: http://www.fpo.go.th/content.php?action=view&

 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากการปรับลดค่าเงินของเวียดนาม

บทสรุปผู้บริหาร

-  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ธนาคารกลางเวียดนามปรับลดค่าเงินดองร้อยละ 3.36 เพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและปริมาณเงินทุนสำรองที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธนาคารกลางเวียดนามยังประกาศกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ย